Specialiojo pedagogo – logopedo veikla

MOKYKLOS SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – LOGOPEDĖ Lina Lazdauskienė

Darbo laikas 
Pirmadienis 7.30 – 17.00 val.
Antradienis 7.30 – 17.00
Trečiadienis 7.30 – 17.00 val.
Ketvirtadienis 7.30 – 17.00 val.

Penktadienis 7.30 – 17.00 val.

Pietų pertrauka 11.30-12.00 val.

Logopedo funkcijos:

 • Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą). Nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.

 • Konsultuoja tėvus ir mokytojus, sudaro individualias kalbos plėtojimo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos pedagogais ir kitais specialistais.
 • Sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina, analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis.
 • Veda logopedines pratybas.
Specialiojo pedagogo funkcijos:
 • Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių mokymosi sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų.
 • Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
 • Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas.
 • Ruošia rekomendacijas mokytojams dėl optimalių mokymo būdų ir metodų taikymo pamokoje specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Konsultuoja tėvus.
 • Kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusioms funkcijoms lavinti.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete pamokų metu.
 • Teikia individualią (1 mokinys), pogrupinę (2-4 mokiniai), grupinę (5-8 mokiniai) pagalbą mokiniams.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, socialine pedagoge ir kitais mokyklos specialistais.
 • Bendradarbiauja su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba, mokyklų specialiaisiais pedagogais.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-09-26