Paslaugų kainoraštis

Vaikai į Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklines grupes priimami pagal Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, centralizuotai.

Prašymus  dėl vaikų priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes elektroniniu būdu sistemoje pildo Tėvai (globėjai) arba prašymą raštu pateikia Savivaldybės administracijos „Viename langelyje“ ( Dariaus ir Girėno g. 1. ). Tėvai gyvenantys Juknaičių seniūnijoje prašymus gali  parašyti ir atvykę į Juknaičių pagrindinės mokyklos raštinę.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  70 straipsnio 1 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a (2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T1-1174) :

1. Nustatyti mokestį už vaiko maitinimą:

1.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 valandų:

1.1.1. lopšelio grupėse – 2,85 Eur;

1.1.2. darželio grupėse – 3,10 Eur;

1.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,70 Eur;

1.2. mokestį už vaiko maitinimą mokėti tik už lankytas dienas.

            2. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia ugdymo įstaigoje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas ugdymo įstaigoje praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną.

3. Nustatyti dienos mokestį  nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus:

3.1. ugdymo aplinkai išlaikyti ikimokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus liepos, rugpjūčio mėnesius), priešmokyklinio amžiaus vaikams (išskyrus birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius) – 0,50 Eur;

3.2. vasaros laikotarpiui (ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki  rugpjūčio 31 d., priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki  rugpjūčio 31 d.)  – 2 Eur.

Vasaros laikotarpiu Juknaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių vaikai gali lankyti organizuojamas budinčias grupes.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:
1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas ir pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamos pajamos.
2. Abu tėvai yra kurčnebyliai, o vaikas neturi šios negalios ir pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamos pajamos (VRP).
3. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas, jeigu vaikas maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų (reikalingas pritaikytas maitinimas, pateikus gydytojo pažymą).

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą tėvų prašymu mažinamas 50 % nustatytos normos, jeigu:
1. Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikiama mirties liudijimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.2. kitas pripažintas nežinia kur esančiu (pateikiama teismo sprendimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.3. kitam apribota tėvų valdžia (pateikiama teismo sprendimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.4. kitas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje (pateikiama pažyma iš įkalinimo įstaigos, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.5. vaiką augina vieniša motina (gimus vaikui nenustatyta tėvystė ir gimimo liudijime nėra įrašo apie tėvą, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.6. vaiką augina viena išsituokusi motina arba tėvas ir laikinai negauna vaiko išlaikymo lėšų (pateikiamas ištuokos liudijimas arba patvirtinta jo kopija ir pažyma iš antstolių kontoros už 3 praėjusius mėnesius, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija).
2. Šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus prašymą dėl mokesčio sumažinimo 50%, pateikti šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus 2 kartus metuose (vasario ir rugsėjo mėnesiais), vaikų gimimo liudijimų kopijas).
3. Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus prašymą dėl mokesčio sumažinimo 50%, pateikti šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, pateikti pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais, vaiko gimimo liudijimo kopiją).
4. Jeigu du vaikai iš vienos šeimos lanko ikimokyklinę įstaigą, vienam iš jų mokestis mažinamas 50 procentų (prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaikų gimimo liudijimo kopijos).         

        Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriui kasmet iki rugsėjo 20 d., priimant vaiką į įstaigą arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po dokumento pateikimo arba naikinama netekus teisės į ją. Lengvatos taikymas įforminamas Juknaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.
       Tėvams (įtėviams, globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
       Tėvai (įtėviai, globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

       Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamo mėnesio 25 dienos PERLO terminale, arba apmokama internetu.

       Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nemokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).  Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-02-03